PERU:

  •   1      Paul Sthuar Zeta Guzman 

USA:

  •   1      Stefan Milovanovic 

 

UKRAINA:

  •  1      Viktoriya Veselskaya

WENEZUELA:

  • 1      Freddy Fernandez

NIKARAGUA:

  •  1    Pedro Antonio Mercado Zelaya

CZECHY:

  •   1      JIRI MASTALIR